Verdien en bespaar op al je aankopen

Word gratis lid van Montoe Nederland

9600+ aangesloten winkels

Algemene voorwaarden


1. Algemene Voorwaarden

Montoe voert via haar websites www.montoe.com en www.montoe.nl een online en lokaal bespaar- en verdienprogramma. Hierop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door via de links op onze websites aankopen te doen, dan wel gebruik te maken van acties van Montoe, verklaar je kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de toepassing daarvan.

2. Algemeen

Als gratis member van Montoe kun je via de websites www.montoe.com en www.montoe.nl aankopen doen bij aangesloten bedrijven. Eventuele geschillen over uit te keren provisie (cashback) dienen door jou aan Montoe en het betreffende aangesloten bedrijf te worden voorgelegd. De gespaarde euro’s kun je via Montoe laten uitkeren op een door jouw opgegeven bankrekeningnummer.

3. Aanmelding

3.1 Je kunt je als member en/of reseller via de websites van Montoe aanmelden door een digitaal aanmeldformulier in te vullen. Na de aanmelding en aanvaarding van de algemene voorwaarden, wordt je account bevestigd. Om deel te nemen aan Montoe moet je tenminste 16 jaar oud zijn.

3.2 Het wachtwoord in combinatie met het opgegeven emailadres geeft je toegang tot Montoe. Je bent als gebdruiker zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van je wachtwoord. Je dient deze niet aan derden beschikbaar te stellen. Montoe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het ter beschikking stellen van het wachtwoord aan derden.

3.3 Indien je het wachtwoord bent vergeten, kan je deze opnieuw aanvragen.

3.4 Via jouw Montoe account kun je als member je tegoed raadplegen en/of laten uitkeren.

3.5 Je bent als member gehouden ervoor te zorgen dat de opgegeven persoonlijke informatie altijd juist, volledig en actueel is.

3.6 Jouw Montoe account blijft eigendom van Montoe.

3.7 Montoe kan de tegoeden die op je persoonlijke account zijn bijgeschreven annuleren indien achteraf blijkt dat er ten onrechte tegoeden op de account zijn bijgeschreven.

3.8 Indien je vermoedt dat er een foutieve bij- of afschrijving heeft plaatsgevonden in je persoonlijke Montoe account, dan dien je dit schriftelijk of per e-mail te melden aan Montoe. In geval dat er ten onrechte verkregen tegoeden worden uitbetaald, ben je verplicht dit aan Montoe te melden. Je dient het teveel verkregen bedrag als schadevergoeding terug te betalen.

4. Cashbacksb

4.1 Je kunt geld (cashback) verdienen door via de website van Montoe, bij de webwinkels die een overeenkomst hebben met Montoe, goederen en/of diensten te kopen. Voor het ontvangen van cashbacks dien je een geldig account te hebben en dien je ingelogd te zijn op de website van Montoe alvorens je een bestelling plaatst bij een aangesloten webwinkel en/of website.

4.2 Een overzicht van alle webwinkels waarbij je geld (cashback) kunt verdienen, vind je op de website van Montoe. Montoe is steeds gerechtigd wijzigingen in dat overzicht aan te brengen.

4.3 Het totaal aan een transactie verbonden tegoeden wordt bekend gemaakt op de website van Montoe en/of door overige aankondiging door of namens Montoe.

4.4 Montoe is steeds gerechtigd het totaal aan een transactie verbonden tegoeden te wijzigen.

4.5 De tegoeden worden in je persoonlijke account geactiveerd zodra de (koop)overeenkomst die je met de betreffende webwinkel hebt gesloten betaald is, definitief is, ontbinding c.q. annulering van die overeenkomst niet meer mogelijk is en nadat de provisie (cashback) door de deelnemende webwinkel aan Montoe is voldaan. Gedurende de periode waarin ontbinding van de (koop)overeenkomst met de webwinkel nog mogelijk is, heb je (nog) geen recht op tegoeden. Montoe kan het totaal aan de transactie verbonden tegoeden gedurende de hiervoor genoemde periode op je persoonlijke account “in de wacht” zetten.

4.6 Op de overeenkomst die je met het deelnemende bedrijf (webwinkel) sluit, zijn de algemene voorwaarden van het deelnemende bedrijf van toepassing. Voor klachten over producten, leveringen, levertijden of andere tekortkomingen kun je je uitsluitend tot het deelnemende bedrijf richten. Montoe heeft hierop geen invloed en is hiervoor ook nimmer aansprakelijk.

4.7 De cashback wordt berekend over het ordertotaalbedrag excl. BTW en verzendkosten. Over kortings- vouchers en/of codes wordt geen cashback berekend.

4.8 Bij iedere webwinkel staat een maximale cashback aangegeven. In sommige gevallen maken webwinkels gebruik van ‘cashback per productgroep’, in deze gevallen kunt u minder cashback ontvangen dan de maximaal aangegeven cashback. Montoe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid zodra de web- site of winkel minder cashback uitkeert dan de vermelde cashback.

5. Montoe Dashboard

5.1 Je kunt je via de website van Montoe aan- en afmelden voor een gratis Montoe account.

5.2 Montoe Nederland B.V. verstrekt aan derden geen persoonlijke informatie zonder uw schriftelijke toestemming.

5.3 Montoe Dashboard dient voor inzage van uw opgebouwde tegoeden en voor verzilveren van uw tegoeden.

5.4 Resellers gebruiken het Montoe Dashboard zoals aangegeven in punt 5.3 en ook voor aanmelding van nieuwe deelnemers en resellers en de daarbij behorende vergoedingen.

6. Verzilveren/ uitbetalen

6.1 Je kunt de op je account bijgeschreven tegoeden verzilveren op een door jezelf opgegeven bankrekening en/of (prepaid) creditcard.

6.2 De op je account bijgeschreven tegoeden kan / mag ook (gedeeltelijk) geschonken worden aan één van de samenwerkende goede doelen die op de website van Montoe vermeld staan, of een (sport)vereniging naar keuze.

6.4 De op je account bijgeschreven tegoeden kun je laten uitbetalen dan wel (gedeeltelijk) doneren aan één van de samenwerkende goede doelen en/of (sport) vereniging zodra je totale tegoed minimaal € 25,00 (vijfentwintig euro) bedraagt.

6.5 Het is niet toegestaan om tegoeden te verkopen en/of over te dragen. Er kunnen geen tegoeden van je account worden overgeschreven naar andere accounts. Samenvoeging van verschillende accounts is niet mogelijk.

6.6 Door middel van online en offline marketing en communicatie zal Montoe je op de hoogte houden van speciale aanbiedingen en van de webwinkels waar je tegoeden kunt sparen en/of verdienen.

7. Smart PayCard van Montoe (prepaid betaalpas)

7.1 De Smart PayCard is onderdeel van Montoe Nederland B.V en word geleverd door IDT Financial Services Limited uit hoofde van een licentie van Visa Europe. Montoe is in deze geen financiële dienstverlener.

7.2 Voor de aanvraag van de Smart PayCard geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Deze prepaid betaalpas is wereldwijd te gebruiken bij alle acceptatiepunten van VISA. (Dit zijn meer dan 90 miljoen acceptatiepunten).

7.3 Een gebruiksvriendelijk web portaal voor het beheer van de Smart PayCard word gratis beschikbaar gesteld via onze samenwerkingspartner Tibbaa. Montoe is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste werking hiervan.

7.4 Alle Smart PayCard transacties worden afgehandeld door IDT Financials/ Tibbaa in samenwerking met Visa. Montoe is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor correcte afhandeling van de financiële dienstverlening betreffende transacties en/of opwaarderingen.

7.5 De kosten en voorwaarden voor het gebruik van de Smart PayCard zijn:

Card vergoedingen en kosten Fysiek Virtueel
Card Activatie en Periodieke Vergoedingen
Card registratie kosten n.v.t. n.v.t.
Card activatie kosten n.v.t. n.v.t.
Extra Card € 19,95 n.v.t.
Loyaliteitsprogramma eenmalig € 24,95 € 24,95
Card Management Maandelijks € 2,50 € 2,50
Inactiviteitskosten per maand (Vanaf 3 maanden na inactiviteit) € 4,00 € 4,00
Negatief saldo na 1 maand (max. 6 maanden, excl. Creditsaldo) per maand € 12,50 € 12,50
Card Management kosten per maand indien verlopen (Vanaf 13 maanden na vervaldatum) € 2,00 € 2,00
Card Top up kosten
Top up via iDeal/SEPA 1% min. € 1,40 1% min. € 1,40
Transacties PIN Automaat
ATM Geldopname (EEA) n.v.t. n.v.t.
ATM Geldopname FX kosten (Internationaal) n.v.t. n.v.t.
ATM Saldo opvragen n.v.t. n.v.t.
ATM Transactie weigering n.v.t. n.v.t.
Transactie kosten
Aankoop Transactie Nationaal € 0,25 € 0,25
Aankoop Transactie Internationaal € 0,35 € 0,35
Aankoop Transactie Internationaal wisselkoers 5% 5%
Aankoop Transactie afwijzing Nationaal n.v.t. n.v.t.
Aankoop Transactie afwijzing Internationaal n.v.t. n.v.t.
Card naar Card Transactie (verzenden) FDD only € 0,25 € 0,25
Card naar Card Transactie (ontvangen) FDD only € 0,25 € 0,25
Administratieve kosten
Card vervangen – bij verlies of diefstal € 15,00 n.v.t.
Card vervangen – na verlopen geldigheid € 10,00 n.v.t.
Wijzigen PIN code n.v.t. n.v.t.
Annulering / beëindiging (voortijdig) € 89,95 € 89,95
Verwerkings- handelingskosten € 25,00 € 25,00

* Bovengenoemde bedragen kunnen te allen tijde worden bijgesteld.

7.6 De geldigheid van de Smart PayCard is vijf jaar voor de Visa card.

7.7 Opzegging of beëindiging dient u schriftelijk door te geven aan Montoe Nederland B.V.

7.8 Indien de Smart PayCard gedurende 3 maanden inactief is en niet meer word gebruikt zal na herinnering de Smart PayCard worden geblokkeerd en daarmee worden beëindigd.

7.9 Bij (voortijdige) beëindiging zullen annuleringskosten van € 89,95 in rekening worden gebracht.

8. Beëindiging / opheffing account

8.1 Je bent te allen tijde gerechtigd je deelname aan het programma te beëindigen. Je kunt je Montoe account opheffen door op de Montoe website in een (digitaal) contactformulier het verzoek tot beëindiging aan te geven en het formulier -per email- aan Montoe te verzenden.

8.2 Opheffing van je account is definitief als Montoe je de ontvangst van je verzoek heeft bevestigd. In geval je nog een tegoed hebt, worden deze na opheffing van je account uitgekeerd mits deze hoger is dan € 25,-. Bedragen onder de € 25,- komen te vervallen en je hebt ter zake geen recht op enige andere vergoeding.

8.3 Je bent als deelnemer gehouden ervoor zorg te dragen dat de opgegeven persoonlijke informatie altijd juist, volledig en actueel is en je bent gehouden wijzigingen tijdig aan Montoe door te geven. Indien je als member in gebreke blijft om je persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden, is Montoe gerechtigd om je account op te heffen.

8.4 Na beëindiging c.q. opheffing van je account kunnen geen tegoeden meer op het account worden bijgeschreven.

8.5 Montoe heeft het recht je deelname te beëindigen en/of uitbetalingsmogelijkheden te beperken indien je als gebruiker gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden geen gebruik maakt van het Montoe programma.

8.6 Voordat Montoe overgaat tot beëindiging van je account word je over het voornemen daartoe geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om weer actief te worden.

8.7 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, handelen in strijd met de algemene voorwaarden van Montoe, of als je Montoe (of deelnemende webwinkels) op enigerlei schade toebrengt, is Montoe gerechtigd je account zonder voorafgaande mededeling met onmiddellijke ingang te beëindigen en de daarop bijgeschreven tegoeden te annuleren.

8.8 In geval van overlijden van de deelnemer wordt het Montoe account beëindigd. In geval van een alsdan bestaand tegoed, worden deze na opheffing van het account als vervallen beschouwd. Ter zake bestaat geen recht op enige vergoeding.

8.9 Je persoonlijke account kan op geen enkele wijze worden overgedragen aan een derde.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Als je deelneemt aan het Montoe Loyalty programma doe je dat geheel voor eigen risico. Montoe is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die je als deelnemer mocht lijden als gevolg van het door Montoe, om welke reden dan ook, niet (geheel) uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit het programma, tenzij deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Montoe.

9.2 Montoe kan geen garantie afgeven dat het online programma ononderbroken en van onbeperkte duur is. Montoe kan niet aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat het Montoe programma niet geheel vrij is van fouten of gebreken.

9.3 Montoe garandeert geen enkel resultaat voor de deelnemer aan het online programma.

9.4 Montoe kan op geen enkele wijze garanties bieden voor de (kwaliteit van de) prestaties van de deelnemende bedrijven (webwinkels).

9.5 Montoe is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit het online programma indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht of als gevolg van andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere (maar niet beperkt tot) brand, diefstal, onlusten, slechte weersomstandigheden, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van levering door energiebedrijven, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van Montoe of bij enige derde die diensten aan Montoe levert, maatregelen van overheidswege, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Montoe op enigerlei wijze afhankelijk is, storing in het telefoonnet, storing of overbelasting van gebuikte netwerken, uitval van servers, systemen en/of van andere apparatuur van Montoe of van derden die diensten aan Montoe leveren, overbezetting van of storing in communicatieverbindingen.

9.6 Je bent als deelnemer in geval van overmacht of in geval van andere buitengewone omstandigheden (zoals bedoeld hiervoor in lid 8.5) niet gerechtigd schadevergoeding van Montoe te vorderen.

9.7 Montoe is niet aansprakelijk voor schade die je als deelnemer mocht lijden als gevolg van aanspraken en/of heffingen van derden, waaronder ook begrepen overheden en autoriteiten, die op enigerlei wijze verband houden met c.q. voortvloeien uit het Montoe programma.

9.8 Montoe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor aanbiedingen en/of leveringen van producten of diensten die, direct of indirect via Montoe door deelnemende bedrijven en webwinkels zijn gedaan.

9.9 In het geval Montoe gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding, die verband houdt met het online programma, zal die schadevergoeding nimmer hoger zijn dan de waarde van het tegoed, verbonden aan de betreffende transactie.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten met betrekking tot het Montoe programma en de inhoud van de Montoe website alsmede met betrekking tot de daarbij gebruikte software, berusten bij Montoe en de deelnemende bedrijven (webwinkels).

11. Klachten

In geval je een klacht hebt over het Montoe programma of over de website van Montoe, dan kun je deze mailen naar klantenservice@montoe.com

12. Toepasselijk recht en competentie

12.1 Op de uitvoering van het Montoe programma is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die verband houdend met uitvoering van het Montoe programma worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

13. Slotbepalingen

13.1 Montoe is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen.

13.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen, c.q. het resterende gedeelte daarvan, niet aan.

13.3 Uw gegevens zijn opgenomen in ons bestand. Gegevens van aankopen bij deelnemende bedrijven (webwinkels) in het kader van het Montoe programma, zijn tevens opgenomen in de Montoe bestanden van die bedrijven. Je gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden.

--> -->